binhart.com

Joined 1 năm ago

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh

110 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 44 Nhân di tử, kim mãn doanh Bài 44 :  NHÂN DI TỬ - KIM MÃN DOANH. 1 2 3 4 人遺子,金滿籯; 我教子,惟一經。 勤有功,戲無益; 戒之哉,宜勉力...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành

80 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 43 Ấu nhi học, tráng nhi hành Bài 43 :  ẤU NHI HỌC – TRÁNG NHI HÀNH.   1 2 3 4 幼而學,壯而行; 上致君,下澤民。 揚名聲,顯父母; 光于前,...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần

54 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 42 Khuyển thủ dạ, kê ti thần Bài 42 :  KHUYỂN THỦ DẠ - KÊ TI THẦN. 1 2 3 4 犬守夜,雞司晨; 苟不學,曷為人? 蠶吐絲,蜂釀蜜; 人不學,不如...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế

60 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 41 Đường Lưu Án, phương thất tuế Bài 41 :  ĐƯỜNG LƯU ÁN. 1 2 3 4 5 唐劉晏,方七歲; 舉神童,作正字。 彼雖幼,身己仕; 爾幼學,勉而致。 ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang

34 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 24 Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang Bài 24: HẠ - THƯƠNG - CHU.   1 2 3 4 5 6 7 8 夏有禹,商有湯; 周文武,稱三王。 夏傳子,家天下; ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ

33 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 23 TỰ HY NÔNG, CHÍ HOÀNG ĐẾ Bài 23: THỜI THƯỢNG CỔ.   1 2 3 4 自羲農, 至黄帝。 号三皇,居上世。 唐有虞,號二帝。 相揖遜,稱盛世。 TỰ HY...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương

30 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 22 Ngũ tử giả, hữu Tuân Dương Bài 22: NGŨ TỬ.   1 2 3 4 五子者,有荀楊; 文中子,及老莊。 經子通,讀諸史; 考世系,知終始。 Ngũ tử ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương

32 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  bài 21 Tam Truyện giả, hữu Công Dương Bài 21: TAM TRUYỆN.   1 2 3 4 三傳者,有公羊; 有左氏,有穀梁。 經既明,方讀子; 撮其要,記其事。 Tam ...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng

24 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH]  Bài 20 Viết quốc phong, viết nhã tụng Bài 20: THI KINH – XUÂN THU.   1 2 3 4 曰國風,曰雅頌; 號四詩,當諷詠。 詩既亡,春秋作; 寓褒貶,別...

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ

124 Views0 Comments

TAM TỰ KINH DỄ NHỚ NHẤT | 三字经 [TAMTUKINH] 19 Ngã Chu Công, tác Chu Lễ   Bài 19: LẾ KÝ.   1 2 3 4 我周公,作周禮; 著六官,存治體。 大小戴,注禮記; 述聖言,禮樂備。 Ngã C...